Make your own free website on Tripod.com

Shake, Rattle & Roll

Onita Pro

Home
AJPW
AJW
BJW
CZW
ECCW
ECW
FMW
IWA Japan
Onita Pro
SMW
WCW
WWF/WWE
XPW

.

Samurai! TV (6/14/00) (Taped: 5/21/00) 
1. Atsushi Onita vs. Fake Onita
2. 6 Man Tag Team Match: Fukumentaro/Yusaku/Kendo Takai vs. Takashi Sasaki/Daisaku/Fushicho Karas
3. Handi-Cap Match: Sambo Asako vs. Miss Mongol & Kadota
4. 6 Man Tag Team Match: Asian Cougar/Tomoyo Adachi/El Matematico vs. Heaven/NOSAWA/Richard
5. Exciting Yoshida & Sanshiro Takagi vs. Nobutaka Araya & Blackjack Funk
6. Barb Wire Street Fight Captains Falls Loser Leaves 10 Man Tag Team Match: Atsushi Onita/Dick Togo/Fake Onita/Shigeo Okamura/Mitsunobu Kikuzawa vs. Kendo Nagasaki/Shoji Nakamaki/Ichiro Yaguchi/Yase Yaguchi/Ai Ba Bin

Enter supporting content here